« ေနာက္သို ့
အသင္းဝင္မည္  

“ကစားၾကစို႔”ဆိုသည္မွာလူႀကီးမင္းတို ့အတြက္Onlineဂိမ္းမ်ားလြယ္ကူေခ်ာေမြ ့စြာကစားႏိုင္ေစရန္ ေန႔စဥ္ေၾကးသက္သက္သာသာျဖင့္၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာOnlineဂိမ္းPortalႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။

ဝန္ေဆာင္မႈရယူၿပီးေနာက္ပထမဆံုး၇ရက္တြင္ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳေၾကးမွာအခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။

အစမ္းအသံုးျပဳခြင့္၇ရက္ေက်ာ္လြန္သြားပါကေန ့စဥ္၂၀၀က်ပ္ႏွုန္းေပးေဆာင္ျပီး “ကစားၾကစို႔”Portal အားဆက္လက္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားၿပီးပါကPortalထဲသိုလြယ္လင့္တကူLogin၀င္ကာPortalထဲရွိဂိမ္းမ်ားကိုစိတ္ၾကိဳက္ ေဆာ့ကစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါကလည္း “8765” သို ့ “GAME” ဟု SMS လြယ္ကူစြာေပးပို ့ျပီးPortalထဲသို ့ Login ဝင္ၿပီးဝင္ေရာက္ကစားႏိုင္ပါသည္။