သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္

ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္က်သင့္ေငြေပးေဆာင္ေနမွသာအျပည့္အဝအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ၊ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားသူမ်ားသည္ဝန္ေဆာင္မွႈအားရပ္ဆိုင္းျခင္းမျပဳမခ်င္းေန ့စဥ္ေၾကး၂၀၀က်ပ္ေပးေဆာင္ေနရမည္ျဖစ္ပါ သည္။

“ကစားၾကစို႔”ဝန္ေဆာင္မႈအားရယူထားျခင္းအားျဖင့္Portalထဲရွိဂိမ္းမ်ားအားအကန္ ့အသန္ ့မရွိကစားနိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ဝန္ေဆာင္မႈအားMPT Operatorအားအသံုးျပဳသူမ်ားသာရယူနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈရယူျပီးပထမဆံုး၇ရက္တြင္Portalအားအခမဲ့အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားသည္။ေနာင္ရက္မ်ားတြင္ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္က်သင့္ေငြမွာေန့စဥ္၂၀၀က်ပ္ျဖစ္သည္။

ဝန္ေဆာင္မႈက်သင့္ေငြအားMPTဖုန္းေဘထဲမွသို႔မဟုတ္အျခားေသာMPTႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာမိုဘိုင္း ေငြေပးေခ်မွႈစနစ္မ်ားထဲမွေပးေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။SMSပို႔ျခင္းႏွင့္Dataအသံုးျပဳမႈကုန္က်ေငြမွာMPTမွေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေသာေသာေၾကာင့္က်ေနာ္တို ့ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္မသက္ဆိုင္ပါ။

ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္အတြက္ “8765”သို ့”GAME” ဟုစာတိုေပးပို ့ပါ။ဝန္ေဆာင္မႈကိုပယ္ဖ်က္လိုပါကလည္း “8765”သို႔ ့”STOP GAME” ဟုေပးပို ့ျခင္းျဖင့္ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။

လူႀကီးမင္း၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ကြ်ႏ္ုပ္တို့၏စကားခ်ပ္ႏွင့္လိုက္နာရန္စည္းကမ္းမ်ားအားကိုသိရွိနားလည္ျပီးဝန္ေဆာင္မႈရယူျပီးသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ကြ်န္ုပ္တို ့မွအျပည့္အဝကာကြယ္ေပးထားျပီး ျဖစ္သည္။