သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္

You failed too many attempts to login. Please wait 30 min and try again.

ပိတ္မည္

ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္က်သင့္ေငြေပးေဆာင္ေနမွသာအျပည့္အဝအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ၊ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားသူမ်ားသည္ဝန္ေဆာင္မွႈအားရပ္ဆိုင္းျခင္းမျပဳမခ်င္းေန ့စဥ္ေၾကး၂၀၀က်ပ္ေပးေဆာင္ေနရမည္ျဖစ္ပါ သည္။

“ကစားၾကစို႔”ဝန္ေဆာင္မႈအားရယူထားျခင္းအားျဖင့္Portalထဲရွိဂိမ္းမ်ားအားအကန္ ့အသန္ ့မရွိကစားနိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ဝန္ေဆာင္မႈအားMPT Operatorအားအသံုးျပဳသူမ်ားသာရယူနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈရယူျပီးပထမဆံုး၇ရက္တြင္Portalအားအခမဲ့အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားသည္။ေနာင္ရက္မ်ားတြင္ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္က်သင့္ေငြမွာေန့စဥ္၂၀၀က်ပ္ျဖစ္သည္။

ဝန္ေဆာင္မႈက်သင့္ေငြအားMPTဖုန္းေဘထဲမွသို႔မဟုတ္အျခားေသာMPTႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာမိုဘိုင္း ေငြေပးေခ်မွႈစနစ္မ်ားထဲမွေပးေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။SMSပို႔ျခင္းႏွင့္Dataအသံုးျပဳမႈကုန္က်ေငြမွာMPTမွေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေသာေသာေၾကာင့္က်ေနာ္တို ့ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္မသက္ဆိုင္ပါ။

ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္အတြက္ “8765”သို ့”GAME” ဟုစာတိုေပးပို ့ပါ။ဝန္ေဆာင္မႈကိုပယ္ဖ်က္လိုပါကလည္း “8765”သို႔ ့”STOP GAME” ဟုေပးပို ့ျခင္းျဖင့္ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။

လူႀကီးမင္း၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ကြ်ႏ္ုပ္တို့၏စကားခ်ပ္ႏွင့္လိုက္နာရန္စည္းကမ္းမ်ားအားကိုသိရွိနားလည္ျပီးဝန္ေဆာင္မႈရယူျပီးသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ကြ်န္ုပ္တို ့မွအျပည့္အဝကာကြယ္ေပးထားျပီး ျဖစ္သည္။