သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္

“ကစားၾကစို႔”ဆိုသည္မွာလူႀကီးမင္းတို ့အတြက္Onlineဂိမ္းမ်ားလြယ္ကူေခ်ာေမြ ့စြာကစားႏိုင္ေစရန္ ေန႔စဥ္ေၾကးသက္သက္သာသာျဖင့္၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာOnlineဂိမ္းPortalႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။

ဝန္ေဆာင္မႈရယူၿပီးေနာက္ပထမဆံုး၇ရက္တြင္ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳေၾကးမွာအခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။

အစမ္းအသံုးျပဳခြင့္၇ရက္ေက်ာ္လြန္သြားပါကေန ့စဥ္၂၀၀က်ပ္ႏွုန္းေပးေဆာင္ျပီး “ကစားၾကစို႔”Portal အားဆက္လက္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားၿပီးပါကPortalထဲသိုလြယ္လင့္တကူLogin၀င္ကာPortalထဲရွိဂိမ္းမ်ားကိုစိတ္ၾကိဳက္ ေဆာ့ကစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါကလည္း “8765” သို ့ “GAME” ဟု SMS လြယ္ကူစြာေပးပို ့ျပီးPortalထဲသို ့ Login ဝင္ၿပီးဝင္ေရာက္ကစားႏိုင္ပါသည္။