သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္

You failed too many attempts to login. Please wait 30 min and try again.

ပိတ္မည္
Game Plays: 0

ကဒ္ဂိမ္း

ဂိမ္းအသစ္မ်ား

ေန႔စဥ္ကားခ်ပ္ကစားသူမ်ားသည္ဘာေၾကာင့္ကမၻာေပၚတြင္သန္းခ်ီ၍ကစားေနၾကတာလဲ! ကဒ္၁ကဒ္သို႔မဟုတ္၃ကဒ္ဆြဲ၍အပန္းေျဖကစားရေသာဂိမ္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ လွပေသာဆိုလိုရင္းမ်ားကုိႀကိဳးစားၿပီးေငြမ်ားရ႐ွိ၍ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုစိန္ေခၚၿပီးဖြင့္လွစ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ခံမ်ား၊ အေနာက္မ်ား ႏွင့္ ကဒ္မ်က္ႏွာျပင္အားခြဲျခား၍ကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုအကြၽမ္းတဝင္႐ွိရန္မလိုအပ္ပါ။ ျပန္လည္ဖယ္ဖ်က္ႏိုက္ျခင္းအပါအဝင္ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္စတင္ကစားသူမ်ားအတြက္အကန္႔အသတ္မဲ့အရိပ္အႁမြတ္ပါဝင္ေသာေၾကာင့္စိတ္ပူရန္မလိုအပ္ပါ။