သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္

You failed too many attempts to login. Please wait 30 min and try again.

ပိတ္မည္
Game Plays: 24270

သစ္ခုတ္ျခင္း

ထိပ္တန္းဂိမ္းမ်ား

အခုကေတာ့ သစ္ေတြကို ျဖတ္ရမဲ့အခ်ိန္ေရာက္လာပါျပီ။ လွ်င္ျမန္စြာ သစ္သားေတြကို ျဖတ္လိုက္ပါ။ ဒါေပမဲ့ သစ္ပင္ သစ္ကိုင္းေတြရဲ႕ ေအာက္ကို မေရာက္ေအာင္ေတာ့ သင္ သတိထားရပါလိမ့္မယ္။ သင္ရဲ႕ အလိုအေလွ်ာက္တံုျပန္ေသာအား ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲ ၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္