သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္

You failed too many attempts to login. Please wait 30 min and try again.

ပိတ္မည္
Game Plays: 30670

ပန္းကန္ျပားပ်ံ ထြက္ေျပးျခင္း

အမ်ားဆံုးကစားေသာ ဂိမ္းမ်ား

လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္တဲ့ ရဲတုိက္ၾကီးတခုထဲမွာ ပန္းကန္ျပားပ်ံေလးတခု ပိတ္မိေနတာကို ထြက္ေျပးနိူင္ေအာင္ ၾကိဳးစားေပးပါ။ စြန့္စားမုွေတြထဲမွာ သံစူးေတြကေန လြတ္ေအာင္ေနပါ၊ ရဲတိုက္ၾကီးထဲက လြတ္ေအာင္ထြက္ပါ။ ပန္းကန္ျပားပ်ံထဲအတြက္ လိုအပ္တဲ့ တန္ဖိုးၾကီးတဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို လိုက္ေကာက္ပါ။