သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 104101

စြန္႔စားခန္းေနာက္ကို လိုက္ျခင္း

ထိပ္တန္းဂိမ္းမ်ား

ဒီ အရမ္းမိုက္တဲ့ စြန္႔စားခန္း ဂိမ္းတစ္ခုမွာ သင့္ရဲ႕ ရန္သူကုိ ေခ်မုွန္းျပီးေတာ့ အတားအဆီးေတြကုိ ေက်ာ္ျဖတ္လိုက္ပါ။ ျပီးေတာ့ ေလွာင္အိမ္ထဲမွာ အဖမ္းခံထားရတဲ့ သင့္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြကို သြားကယ္လိုက္ပါ။