သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 50801

ေဘာလံုးပညာရွင္

ထိပ္တန္းဂိမ္းမ်ား

ဒီေဘာလံုး ဂိမ္းနဲ႔ တျခား ေဘာလံုးဂိမ္းေတြနဲ႔ မတူတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ဒီ ေဘာလံုးဂိမ္းမွာ သင္ျပိဳင္ဘက္အသင္းကို အျပင္ တျခားအတားအဆီ အေနွာင့္အယွက္ေတြကုိပါေက်ာ္လႊားရမွာျဖစ္ပါတယ္။