သင္ျဖည့္သြင္းလိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားယြင္းေနပါသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စီစစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

PIN သည္ မညီညြတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စစ္ျပီး ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ပိတ္မည္

သင္သည္ အသင္း၀င္ျပီးပါျပီ

အခု ကစားမည္

သင္ထည့္လိုက္ေသာဖုန္းနံပါတ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္ ကိုႏွိပ္ေပးပါ

သင့္မွာ ပိုက္ဆံလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပိုက္ဆံျဖည့္ျပီး ၾကိဳးစားေပးပါ။

ပိတ္မည္
Game Plays: 102632

ေျမေအာက္မွထြက္ေျပးျခင္း

ထိပ္တန္းဂိမ္းမ်ား

စြန့္စားခန္း ကစားနည္းျဖစ္ျပီး ေက်ာက္တူးသမား Bob အျဖစ္ကစားရမည္ုဖစ္သည္။ အက်ဥ္းသားေတြကို ကယ္ရင္း သူလြတ္ေျမာက္ဖို့လိုလာေပသည္။ သူဘယ္ေလာက္ျမန္ျမန္ေျပးနုိင္သနည္း