« ေနာက္သို ့
အကူအညီ  

"ကစားၾကစို႔"ဆိုတာဘာလဲ။

"ကစားၾကစို႔"ဆိုသည္မွာစမတ္ဖုန္းအမ်ိဳးအစားအားလံုးႏွင့္အသံုးျပဳႏို္င္ၿပီးHTML5နည္းပညာ သံုးထားေသာအြန္လိုင္းဂိမ္းဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

"ကစားၾကစို႔"ဝန္ေဆာင္မႈကိုဘယ္Deviceေတြနဲ႔ဘယ္လိုခ်ိတ္ဆက္မလဲ။

ဝန္ေဆာင္မႈအားSmart Phone မ်ား၏web browserထဲတြင္ http://letsplay.com.mm/

ဟု႐ိုက္ထည့္ၿပီးခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ဘယ္လိုေငြေခ်ရမလဲ။

ဝန္ေဆာင္မႈရယူၿပီးပထမ၇ရက္မွာေငြေခ်စရာမလိုပါ၊အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။အစမ္းသတ္မွတ္ကာလ၇ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္သြားပါကဝန္ေဆာင္မႈကိုရပ္ဆိုင္းမႈမျပဳမခ်င္းေန ့စဥ္ဝန္ေဆာင္ခက်သင့္ေငြ၂၀၀က်ပ္အား ဖုန္းေဘထဲမွေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။