သႏၱာေက်ာက္တူးေဖာ္သူ - ျပိဳင္ပြဲဂိမ္းမ်ား | Let's Play
သႏၱာေက်ာက္တူးေဖာ္သူ
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 1601

သႏၱာေက်ာက္တူးေဖာ္သူ

ေရေအာက္ဂိမ္းထဲကလိုမ်ိဳး အမ်ိဳးအစားတူတဲ့ ခရုခဲြေတြယူလာျပီး ဖ်က္ဆီးလိုက္ပါ။

150   36