ဥယဥ္ထိန္းသိမ္းျခင္း - ပေဟ႒ိဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ဥယဥ္ထိန္းသိမ္းျခင္း
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 567

ဥယဥ္ထိန္းသိမ္းျခင္း

ပန္းျခံထဲက ပန္းေတြကို ေရေလာင္းရင္း ရွင္သန္ေအာင္ လုပ္ပါ။ ပန္းျခံထဲက အေကာင္ေတြကိုလည္း သတိထားပါ။

70   8