လက္ေကာက္၀ိတ္လုပ္ျခင္း : ငါး - မိန္းကေလးဂိမ္းမ်ား | Let's Play
လက္ေကာက္၀ိတ္လုပ္ျခင္း : ငါး
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 152

လက္ေကာက္၀ိတ္လုပ္ျခင္း : ငါး

အေရာင္စံု လက္ေကာက္ေလးေတြက အရာ၀တၳဳေလးေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားျပီး အဲဒါေလးေတြကို လက္၀တ္ရတနာဒီဇိုင္းေလးေတြျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလိုက္ပါ။

11   4