လက္ေကာက္လုပ္ျခင္း : သံုးခု တသီတတန္း - မိန္းကေလးဂိမ္းမ်ား | Let's Play
လက္ေကာက္လုပ္ျခင္း : သံုးခု တသီတတန္း
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 102

လက္ေကာက္လုပ္ျခင္း : သံုးခု တသီတတန္း

အေရာင္စံု လက္ေကာက္ေလးေတြက အရာ၀တၳဳေလးေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားျပီး အဲဒါေလးေတြကို လက္၀တ္ရတနာဒီဇိုင္းေလးေတြျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလိုက္ပါ။

2   1