ေျခာက္ဘက္ျမင္ Tetris - ျပိဳင္ပြဲဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ေျခာက္ဘက္ျမင္ Tetris
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 205

ေျခာက္ဘက္ျမင္ Tetris

Tetris နဲ႔ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြျပီး စခဲ့တဲ့ ဒီဂိ္မ္းဟာ ၆ဘက္ စတုရန္းမွာ မတူညီတဲ့ အေရာင္ေတန႔ဲ အေရာင္ေတြကို တူညီေအာင္ ထားေပးပါ။

19   2