ျပင္ဆင္မုွႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ျခင္း - မိန္းကေလးဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ျပင္ဆင္မုွႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ျခင္း
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 471

ျပင္ဆင္မုွႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ျခင္း

အလုပ္လုပ္တဲ့အခ်ိန္က ျပီးေတာ့မွာနဲ႔ အမွ် သင့္ရဲ႕ ခ်စ္သူကိုေတြ႕ဖို႔ သင္ စိတ္လုွပ္ရွားေနပါျပီ။ မိတ္ကပ္ျပင္တာ လက္သည္းနီဆိုးတာ စတာေတြကုိ လူမသိေစပဲ ျပီးေအာင္ လုပ္ပါ။

18   4