လက္ေကာက္၀တ္လုပ္ျခင္း : ၾကယ္မ်ား - မိန္းကေလးဂိမ္းမ်ား | Let's Play
လက္ေကာက္၀တ္လုပ္ျခင္း : ၾကယ္မ်ား
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 517

လက္ေကာက္၀တ္လုပ္ျခင္း : ၾကယ္မ်ား

အေရာင္စံု လက္ေကာက္ေလးေတြက အရာ၀တၳဳေလးေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားျပီး အဲဒါေလးေတြကို လက္၀တ္ရတနာဒီဇိုင္းေလးေတြျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလိုက္ပါ။

23   4