လက္ေကာက္၀တ္လုပ္ျခင္း : နဂါး - မိန္းကေလးဂိမ္းမ်ား | Let's Play
လက္ေကာက္၀တ္လုပ္ျခင္း : နဂါး
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 330

လက္ေကာက္၀တ္လုပ္ျခင္း : နဂါး

အေရာင္စံု လက္ေကာက္ေလးေတြက အရာ၀တၳဳေလးေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားျပီး အဲဒါေလးေတြကို လက္၀တ္ရတနာဒီဇိုင္းေလးေတြျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလိုက္ပါ။

11   6