ဂ်က္ဖိုက္တာ - စြန္႔စားခန္းဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ဂ်က္ဖိုက္တာ
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 15291

ဂ်က္ဖိုက္တာ

အက္ရွင္ေတြနဲ႔ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ဒီ အာကာသပစ္ခ်က္ေတြထဲမွာ ရန္သူကို ေခ်မုွန္းျပီး ေရႊေတြကို ရယူလိုက္ပါ။

1.278   384