ေရွးေခတ္တာ၀ါ - Atari ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ေရွးေခတ္တာ၀ါ
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 687

ေရွးေခတ္တာ၀ါ

ေရွးေခတ္က အရွည္ဆံုးတာ၀ါၾကီးတခုကို တည္ေဆာင္ဖို႔ သင္ျပင္ဆင္လိုက္ပါ။ သင္ရဲ႕ အတံုးေတြကို ထားတဲ့ေနရာမွာ ေသခ်ာထားရမွာပါ။

28   4