ဖုတ္ေကာင္မ်ား နွင့္ စစ္ပြဲ - Atari ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ဖုတ္ေကာင္မ်ား နွင့္ စစ္ပြဲ
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 4782

ဖုတ္ေကာင္မ်ား နွင့္ စစ္ပြဲ

ကမာၻၾကီးတခုလံုးက ဖုတ္ေကာင္ေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ သင့္ရဲ႕ တာ၀န္က အသက္ရွင္က်န္ေသးတဲ့လူေတြကိုကယ္ျပီး လူေနမုွအဆင့္အတန္းတစ္ခုေရာက္ေအာင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ရမွာပါ။

316   59