ပင္လယ္ဓားျပကပၸတိန္ - Atari ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ပင္လယ္ဓားျပကပၸတိန္
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 2606

ပင္လယ္ဓားျပကပၸတိန္

သင္ဟာ ပင္လယ္ဓားျပအဖြဲ႕ရဲ႕ ကပၸတိန္တေယာက္ျဖစ္ျပီး ရန္သူေတြကုိ ေခ်မုွန္းလိုက္ပါ။ ပစၥည္းေတြကုိ လိုက္လံေကာက္ျပီးေတာ့ အဖြဲ႕သားေတြကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္လိုက္ပါ။

189   37