ဘက္စကတ္ေဘာအစမ္း - စမ္းသပ္မုွ ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ဘက္စကတ္ေဘာအစမ္း
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 679

ဘက္စကတ္ေဘာအစမ္း

ဘက္စကတ္ေဘာနဲ႔ ပက္သက္တဲ့ ဗဟုသုတေတြကို ျပသဖို႔ အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ခုပါပဲ၊ ႏိူင္ငံေပါင္းစံုက ရာနဲ႔ ခ်ီတဲ့ ဘက္စကတ္ေဘာဗဟုသုတေတြကုိ ခန္႔မွန္းျပီး ေရႊေတြကို ရယူလိုက္ပါ။

57   20