သစ္ေတာတူးသူ - ကြ်မ္းက်င္မုွဆိုင္ရာ ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
သစ္ေတာတူးသူ
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 517

သစ္ေတာတူးသူ

မုဆိုးတေယာက္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြကို ထုတ္ျပျပီး ေတာအုပ္ထဲက တရိစာၦန္ေလးေတြကို ပစ္လိုက္ပါ။ လက္နက္အသစ္ေတြကို သင္ရတဲ့ ေရႊေတြနဲ႔ လိုက္ေကာက္လိုက္ပါ။

41   11