စကၠဴေလယာဥ္စစ္ပြဲ - Atari ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
စကၠဴေလယာဥ္စစ္ပြဲ
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 582

စကၠဴေလယာဥ္စစ္ပြဲ

အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ အတားအဆီးေတြကို စကၠဴ ေလယာဥ္ေလးနဲ႔ေက်ာ္လႊားျပီး သင္ဟာ ပိုင္ေလာ့ခ္ေကာင္းတေယာက္ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းျပလိုက္ပါ။

25   6