ေရခဲမုန္႔ဆိုင္ - ကြ်မ္းက်င္မုွဆိုင္ရာ ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ေရခဲမုန္႔ဆိုင္
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 988

ေရခဲမုန္႔ဆိုင္

စားသံုးသူေတြရဲ႕ အေရွ႕မွာ ေရခဲမုန္႔ဆိုင္တစ္ဆိုင္ဖြင့္ျပီးေတာ့ ပိုက္ဆံရွာလိုက္ပါ။ ဆိုင္ကို ၾကီးပြားေအာင္ လုပ္လိုက္ပါ။

58   15