စမ္းသပ္ျခင္း : ရုပ္ရွင္ရွာျခင္း - စမ္းသပ္မုွ ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
စမ္းသပ္ျခင္း : ရုပ္ရွင္ရွာျခင္း
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 701

စမ္းသပ္ျခင္း : ရုပ္ရွင္ရွာျခင္း

ရုပ္ရွင္ဟာ သင္အတြက္ ၾကပ္တည္းတဲ့ လိုက္တဲ့သူတေယာက္ ဒီဂိမ္းအတြက္ျဖစ္မွာပါ။ ေမးခြန္းတိုင္းဟာ ရုပ္ရွင္နဲ႔ ပက္သက္တဲ့ အေၾကာင္းေတြေမးမွာ ျဖစ္ျပီးေတာ့ သင္မွန္မွန္ေျဖနိူင္ေလေလ အမွတ္မ်ားမ်ားရေလေလျဖစ္မွာပါ။

61   16