ပ်ံသန္းမုွအမွတ္ - ကြ်မ္းက်င္မုွဆိုင္ရာ ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ပ်ံသန္းမုွအမွတ္
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 79

ပ်ံသန္းမုွအမွတ္

ဂိမ္းရဲဲ႕ သတိေပးတားျမစ္ခ်က္ေတြက အရမ္းရိုးရွင္းလြန္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အထူးျပဳဖို႔ အရမ္းခက္ခဲပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ အခ်ိန္မွာ သင္ ပစ္လိုက္ႏိူင္ခဲ့ရင္ သင္ အမွတ္ရမွာပါ။

12   3