စမ္းသပ္ျခင္း : တိရိစာၦန္ - စမ္းသပ္မုွ ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
စမ္းသပ္ျခင္း : တိရိစာၦန္
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 554

စမ္းသပ္ျခင္း : တိရိစာၦန္

သင္ဟာ တိရစာၦန္တစ္ပံုရဲ႕ အပိုင္းေလးပဲ ျမင္ရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့အဲ့ဒါ ဘာ တိရစာၦန္လဲဆုိတာ သင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါ့မလား?

33   7