သစ္သီးပြဲေတာ္ - ျပိဳင္ပြဲဂိမ္းမ်ား | Let's Play
သစ္သီးပြဲေတာ္
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 727

သစ္သီးပြဲေတာ္

သစ္သီး အမ်ိဳးအစားတူေတြကို သံုးခု သို႔မဟုတ္ ဒီထက္ပိုတဲ့ အေရအတြက္ကို ယူျပီး ေဖာက္ခြဲလိုက္ပါ။ အေရအတြက္မ်ားေလေလ အမွတ္ပိုရေလေလပါ။

60   11