ေရွးပစၥည္းမ်ားရွာေဖြျခင္း - ပေဟ႒ိဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ေရွးပစၥည္းမ်ားရွာေဖြျခင္း
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 4609

ေရွးပစၥည္းမ်ားရွာေဖြျခင္း

ေရွးပစၥည္းေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ အိမ္တစ္အိမ္မွာ အခ်ိန္နဲ႔ အမွ် ပစၥည္းေလးေတြကို ရွာျပီး ေတြ႕တဲ့ ပစၥည္းေတြကို ေရာင္းစားလိုက္ပါ။

340   50