သစ္ခုတ္ျခင္း - ကြ်မ္းက်င္မုွဆိုင္ရာ ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
သစ္ခုတ္ျခင္း
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 1264

သစ္ခုတ္ျခင္း

အခုကေတာ့ သစ္ေတြကို ျဖတ္ရမဲ့အခ်ိန္ေရာက္လာပါျပီ။ လွ်င္ျမန္စြာ သစ္သားေတြကို ျဖတ္လိုက္ပါ။ ဒါေပမဲ့ သစ္ပင္ သစ္ကိုင္းေတြရဲ႕ ေအာက္ကို မေရာက္ေအာင္ေတာ့ သင္ သတိထားရပါလိမ့္မယ္။ သင္ရဲ႕ အလိုအေလွ်ာက္တံုျပန္ေသာအား ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲ ၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္

105   23