ခုတ္ေနေသာ ဘုတ္ျပား - ပေဟ႒ိဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ခုတ္ေနေသာ ဘုတ္ျပား
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 345

ခုတ္ေနေသာ ဘုတ္ျပား

သင္ရဲ႕ ညဏ္ပညာနဲ႔ စဥ့္ႏွီးတုန္းကို အခန္းတိုင္းမွာ အသံုးျပဳျပီး အပိုင္းအစေလးေတြကို ႏွစ္ပိုင္းကြဲသြားေအာင ္လုပ္လိုက္ပါ။ သင္မွာ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္နဲ႔ဆိုတာ သတိရပါ။

13   4