၁၀၁၀: တရိစာၦန္ - ပေဟ႒ိဂိမ္းမ်ား | Let's Play
၁၀၁၀: တရိစာၦန္
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 1784

၁၀၁၀: တရိစာၦန္

ခ်စ္စရာတရိစာၦန္ေလးေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အတံုးေလးေတြကို ရွင္းလင္းျပီး အျမင့္ဆံုးအမွတ္ကို ရယူလိုက္ပါ။

166   44