ဘက္စကတ္ေဘာဘုရင္ - Atari ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ဘက္စကတ္ေဘာဘုရင္
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 756

ဘက္စကတ္ေဘာဘုရင္

သင့္ရဲ႕ ညဏ္ရည္ထက္ျမက္မုွနဲ႔ အတားအဆီးေတြကို ေက်ာ္လႊားနိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြကို ေပါင္းစပ္ျပီး ဘစ္ကက္ေဘာမွာ ဘယ္သူ ဘုရင္လဲဆိုတာ ျပသလိုက္ပါ။

53   23