ပီဇာနင္ဂ်ာ - Atari ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ပီဇာနင္ဂ်ာ
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 3379

ပီဇာနင္ဂ်ာ

စားသံုးသူေတြု ပီဇာကို ေစာင့္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဖ်ာ္ေျဖမုွေလး ေပးလိုက္ရေအာင္လား? ျပသနာတက္ေနတဲ့ ပီဇာေတြကို ခြဲျခားျပီးေတာ့ အမွတ္အမ်ားဆံုးကို ယူလိုက္ပါ။

329   76