ရွဥ့္ကေလး : ပူျပင္းေသာ ေႏြရာသီ - စြန္႔စားခန္းဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ရွဥ့္ကေလး : ပူျပင္းေသာ ေႏြရာသီ
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 5762

ရွဥ့္ကေလး : ပူျပင္းေသာ ေႏြရာသီ

ကြ်မ္းက်င္မုွနဲ႔ လ်ွင္ျမန္ဖ်က္လတ္မုွေတြကို အသံုးျပဳျပီး အတားအဆီးေတြကို ေက်ာ္လွြားျပီး ရွည့္ေလးအတြက္ ေျမပဲေလး ယူေပးဖို႔ ကူညီလိုက္ပါ။

721   155