ပန္းကန္ျပားပ်ံ ထြက္ေျပးျခင္း - စြန္႔စားခန္းဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ပန္းကန္ျပားပ်ံ ထြက္ေျပးျခင္း
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 1064

ပန္းကန္ျပားပ်ံ ထြက္ေျပးျခင္း

လွ်ိဳ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္တဲ့ ရဲတုိက္ၾကီးတခုထဲမွာ ပန္းကန္ျပားပ်ံေလးတခု ပိတ္မိေနတာကို ထြက္ေျပးနိူင္ေအာင္ ၾကိဳးစားေပးပါ။ စြန့္စားမုွေတြထဲမွာ သံစူးေတြကေန လြတ္ေအာင္ေနပါ၊ ရဲတိုက္ၾကီးထဲက လြတ္ေအာင္ထြက္ပါ။ ပန္းကန္ျပားပ်ံထဲအတြက္ လိုအပ္တဲ့ တန္ဖိုးၾကီးတဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို လိုက္ေကာက္ပါ။

106   30