လွ်င္ျမန္ေသာ Tetris - ပေဟ႒ိဂိမ္းမ်ား | Let's Play
လွ်င္ျမန္ေသာ Tetris
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 2001

လွ်င္ျမန္ေသာ Tetris

Tetris အတံုးမ်ားကို ေနရာအလြတ္ေတြမွာ လုိက္ခ်လိုက္ပါ။ ဒါေပမဲ့ အရမ္းျမန္မွ ရပါလိမ့္မယ္။

161   50