ဂ်ယ္လီေခါင္းမ်ား - ျပိဳင္ပြဲဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ဂ်ယ္လီေခါင္းမ်ား
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 1287

ဂ်ယ္လီေခါင္းမ်ား

ကာလာတူဂ်ယ္လီေလးေတြ ကို တစ္ေနရာတည္းမွာစုျပီးေတာ့ ဂ်ယ္လီေလးေတြကို ရွင္းလင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တေနရာရာမွာ ေရွ့ဆက္တက္လို႔မရေတာ့ရင္ အားျမွင့္တင္တဲ့ ပစၥည္းေလးကို အသံုးျပဳလိုက္ပါ။

123   31