ပူေဖာင္းပစ္ျခင္း - ပူေဖာင္းပစ္ေသာ ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ပူေဖာင္းပစ္ျခင္း
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 7016

ပူေဖာင္းပစ္ျခင္း

အသက္အရြယ္ အားလံုးအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ဂိမ္းတစ္ခုပါ။ ပူေဖာင္းေလးေတြ ေပါက္ကြဲဖို႔ အနည္းဆံုး အေရာင္တူ ၃ ခုလိုအပ္ျပီး ပူေဖာင္းေတြ အားလံုးကိုရွင္းလင္းရမွာပါ။ နာမည္အၾကီး ပူေဖာင္းဂိမ္းေတြထဲမွာ အမွတ္အမ်ားဆံုးရေအာင္ ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

567   147