ပရစ္မစ္၏ လွိ်ဳ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္ေသာ အရာ - ျပိဳင္ပြဲဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ပရစ္မစ္၏ လွိ်ဳ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္ေသာ အရာ
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 1042

ပရစ္မစ္၏ လွိ်ဳ႕၀ွက္ဆန္းၾကယ္ေသာ အရာ

ေရွးေခတ္အီဂ်စ္မွာ လွ်ိဳ၀ွက္ဆန္းၾကယ္ျပီး ရွာေဖြဖုိ႔ ခက္ခဲတာေတြရွာဖို႔ သင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီလား? ဒီ ဂိမ္းမွာေတာ့ energy ဟာ ေရြ႕လ်ားမုွတစ္ခုတိုင္းမွာ အသံုးျပဳရျပီးေတာ့ အေရာင္တူ အတံုးနွစ္ခုျဖင ဧရိယာတစ္ခုလံုးကို ရွင္းလင္းရမွာပါ။

100   31