၂၀၄၈ - ပေဟ႒ိဂိမ္းမ်ား | Let's Play
၂၀၄၈
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 2041

၂၀၄၈

ကမာၻေပၚမွာရိွတဲ့ ပေဟ႒ိေတြ ညဏ္ကစားရတဲ့ဂိမ္းေတြအားလံုးကို ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုတည္းမွာပဲ နံပါတ္နွစ္ခုက အထပ္တစ္ခုကို ပြင့္ေစပါတယ္။

203   40