အေရာင္စံု လုိက္ဖက္ျခင္း - ပေဟ႒ိဂိမ္းမ်ား | Let's Play
အေရာင္စံု လုိက္ဖက္ျခင္း
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 1917

အေရာင္စံု လုိက္ဖက္ျခင္း

ပေဟ႒ိေတြကို ေျဖရွင္းရတာ သင္သေဘာက်ပါသလား? အေရာင္တူတဲ့အမွတ္နွစ္ခုကို ေပါင္းလိုက္ပါ။ အဲ့လို ေပါင္းလိုက္ရင္ ျဖတ္မွတ္တခု ရလာမွာျဖစ္ျပီးေတာ့ တျခား အေရာင္တူတဲ့ အမွတ္ေတြကုိလည္း သတိထားၾကည့္လိုက္ပါ။

136   27