စိန္တူးသမား - ျပိဳင္ပြဲဂိမ္းမ်ား | Let's Play
စိန္တူးသမား
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 18206

စိန္တူးသမား

အေရာင္တူ စိန္တံုးေတြကို သံုးခု ဒါမွမဟုတ္ သံုးခုထက္ပိုတဲ့ စိန္တံုးေတြကို တူတူထားျပီးဆက္လိုက္ပါ။ တစ္ေနရာရာမွာ တစ္သြားခဲ့ရင္ booster ကို သံုးဖို႔ သတိရလိုက္ပါ။

1.381   385