လယ္ယာေျမထိန္းသိမ္းသူ - Atari ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
လယ္ယာေျမထိန္းသိမ္းသူ
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 1118

လယ္ယာေျမထိန္းသိမ္းသူ

ဒီဂိမ္းထဲမွာေတာ့ လယ္သမားေစာင့္ၾကီးဟာ လယ္ယာေတြကုိ ပ်က္စီးေအာင္ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ဆာေလာင္ေနေသာ က်ီးကန္းနဲ႔ ငွက္ေတြကို လက္နက္ေတြနဲ႔တိုက္ခိုက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

129   30