အေျမာက္ပစ္အဖြဲ႔ - Atari ဂိမ္းမ်ား | Let's Play
အေျမာက္ပစ္အဖြဲ႔
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 7623

အေျမာက္ပစ္အဖြဲ႔

ကမာၻေျမၾကီးကုိ ေလ့လာျပီး ေဘာလံုးကန္ဖုိ႔ အကြာအေ၀းနဲ႔ ေဘာလံုးရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ကို ေသခ်ာခ်ိန္ျပီး ကန္လိုက္ပါ။ သင္ရဲ႕ ရန္သူကို ေကာင္းေကာင္းနွိမ္နင္းႏိုင္ေလေလ သင္ အမွတ္ပိုရျပီး ကန္ခ်က္အရည္အတြက္ နည္းေလေလ ျဖစ္ပါသည္။

601   155