ေဘာလံုးပညာရွင္ - အားကစားဂိမ္းမ်ား | Let's Play
ေဘာလံုးပညာရွင္
ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား: 10685

ေဘာလံုးပညာရွင္

ဒီေဘာလံုး ဂိမ္းနဲ႔ တျခား ေဘာလံုးဂိမ္းေတြနဲ႔ မတူတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ဒီ ေဘာလံုးဂိမ္းမွာ သင္ျပိဳင္ဘက္အသင္းကို အျပင္ တျခားအတားအဆီ အေနွာင့္အယွက္ေတြကုိပါေက်ာ္လႊားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

791   191