« ေနာက္သို ့
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေၾကာင္း  
Let's Play(ကစားၾကစို႔)ဝန္ေဆာင္မႈအားျဖန္ ့ခ်ီျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာအျခင္းအရာအားလံုးကိုTIMWEမွမူပိုင္ျဖစ္ကာ
Operatorအေနျဖင့္ MPT(Myanma Posts And Telecommunications) မွသာအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။